ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden PMA-Management

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Panther Martial Arts Management : de gebruiker van deze algemene voorwaarden: PMA Management gevestigd aan de Amerikalaan 201 3526 VD Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 30216478;
 2. overeenkomst: de overeenkomst tussen PMA Management en de opdrachtgever;
 3. de opdrachtgever: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met PMA Management;
 4. training: groepsles ,workshop of programma die door PMA Management wordt verzorgd;
 5. trainer: de natuurlijke persoon die namens PMA Management de training geeft;
 6. sportschool: de sportschool van PMA Management;
 7. website: de website www.pma-management.nl die door PMA Management wordt beheerd;
 8. (aanmeldings)app: de app die door PMA Management wordt beheerd en wordt gevuld met trainingsaanbod.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen PMA Management en de opdrachtgever.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.

2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door PMA Management vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5. PMA Management heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Aanbod

3.1. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.2. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten of op de website binden PMA Management niet.

3.3. Vermelde tarieven zijn exclusief btw.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

 1. de opdrachtgever het schriftelijke inschrijfformulier volledig heeft ingevuld en ondertekend en aan PMA Management heeft geretourneerd;
 2. de opdrachtgever zich online via de website heeft ingeschreven.

4.2. Indien de overeenkomst via de website tot stand komt, dan stuurt PMA Management na ontvangst van de inschrijving de opdrachtgever via de e-mail een bevestiging. Heeft de opdrachtgever geen bevestigingse-mail ontvangen, dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met PMA Management.

4.3. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de opdrachtgever heeft aangeklikt akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

4.4. Indien de overeenkomst via het schriftelijke inschrijfformulier tot stand komt, dan worden deze algemene voorwaarden bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gesteld.

4.5. Middels het aangaan van een overeenkomst met PMA Management gaat de opdrachtgever ermee akkoord dat PMA Management foto’s van de opdrachtgever maakt op het moment dat de opdrachtgever gebruik maakt van een van de diensten van PMA Management en deze foto’s plaatst op socialmedia, zie ook van het privacybeleid van PMA Management.

 

Artikel 5. De training

5.1. De opdrachtgever is verplicht gedurende de training de aanwijzingen van de trainer op te volgen.

5.2. De opdrachtgever dient gezondheidsklachten voor aanvang van de training zelf te melden aan de trainer.

5.3. De opdrachtgever verklaart dat hij gezond is en fysiek in staat is om de training te volgen. Indien de opdrachtgever hieraan twijfelt, dan dient hij eerst een arts te raadplegen alvorens hij de training gaat volgen.

5.4. De opdrachtgever dient de training te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de training schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.

5.5. Indien de opdrachtgever zich niet geschikt acht voor de training, dan dient de opdrachtgever dat direct aan de trainer te melden.

5.6. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat door het volgen van de training en/of het gebruiken van sportmateriaal blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van PMA Management.

5.7. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de training is niet toegestaan.

5.8. Als de opdrachtgever zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert, dan is PMA Management bevoegd de training te staken of de opdrachtgever de toegang tot de training te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van PMA Management op vergoeding van eventuele schade.

 

Artikel 6. Ontbinding en opschorting

6.1. PMA Management is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt.

6.2. Voorts is PMA Management bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. PMA Management kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 8.2;
 2. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.

7.2. PMA Management is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat PMA Management is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.3. Deelname aan de activiteiten tijdens de training en het gebruik van materiaal in de sportschool geschiedt geheel op eigen risico. De opdrachtgever is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training en/of tijdens zijn verblijf in de sportschool.

PMA Management kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de training, door het opvolgen van de door PMA Management gegeven trainingsadviezen of instructies of die ontstaan is ten gevolge van het gebruik van sportmateriaal. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training of tijdens het gebruik van sportmateriaal komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

7.4. De opdrachtgever dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door PMA Management. Indien de opdrachtgever weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

7.5. PMA Management kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de opdrachtgever op het terrein waar de training plaatsvindt en/of in de sportschool.

7.6. PMA Management aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor indirecte of gevolgschade.

7.7. Indien PMA Management aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van PMA Management beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van PMA Management gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van PMA Management beperkt tot het bedrag aan de opdrachtgever in rekening wordt gebracht.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1. PMA Management is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.

8.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop PMA Management geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

 

Artikel 9. Geheimhouding

9.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

9.2. PMA Management verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy beleid dat onderaan deze algemene voorwaarden is opgenomen en tevens na te lezen is op www.pma-management.nl

 

Artikel 10. Intellectuele eigendom

10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op trainingen ontwikkeld door PMA Management blijven bij PMA Management berusten.

10.2. Het is zonder voorafgaande toestemming van PMA Management niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de training.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en PMA Management zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar PMA Management gevestigd is. De opdrachtgever heeft 1 maand de tijd nadat PMA Management zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.